Obchodné podmienky

Vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho platia nasledovné obchodné podmienky vyplývajúce z Obchodného zákonníka 513/1991 Zb (v prípade predávajúceho) a Občianskeho zákonníka 40/1960 Zb. (v prípade kupujúceho):

§ 1

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru či v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu.

§ 2

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Predajca si vyhradzuje právo overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke.

§ 3

 

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť jeho celkovú cenu. S celkovou sumou na zaplatenie je kupujúci oboznámený pri odosielaní objednávky a to ešte pred jej záväzným potvrdením.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v dôsledku preklepov či zle prevedených cien z jeho databázy - iba do doby fyzického odoslania tovaru. Pre tento prípad musí bezodkladne kontaktovať kupujúceho, ktorý má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

§ 4

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní od odo dňa prevzatia tovaru a to aj v prípade osobného odberu objednaného tovaru bez ohľadu na spôsob platby. Ak sa k tomuto kroku rozhodne, musí postupovať podľa podmienok uvedených v sekcii Vrátenie tovaru a reklamácie.

§ 5

 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú platné v momente objednania. Daňový doklad je súčasťou zásielky.

§ 6

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

§ 7

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

§ 8

 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (Ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.


To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

§ 9

 

Podaním objednávky súhlasíte s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami. Rovnako tiež potvrdzujete zoznámenie s týmito podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom. Všetky Vami podané objednávky sú záväzné.

Ochrana osobných údajov

Registráciou dávate súhlas so zaradením poskytnutých údajov (Mená, priezviská, adresy, telefónneho čísla a emailové adresy) do našej databázy s  možnosťou ich následného spracovania. Informácie sú využité len na vybavenie požadovaných objednávok. Chránime Vaše osobné údaje a postupujeme v súlade so zákonom č.101/2000 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. Zmena osobných údajov je možná v nastavení účtu alebo zaslaním zmien prostredníctvom e-mailu alebo ich nahlásením telefonicky.


Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Žiadosť o výmaz musí byť zaslaná písomnou formou na adresu Fair Play Sport, Sládkovičova 1429, 957 04 Bánovce nad Bebravou alebo elektronickou formou na e-mail: info@fairplaysport.sk a predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.